اولین صادر کننده تجهیزات کشتارگاهی به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای خاور میانه

ردیف

نام کشتارگاه

نام کالا

1

کشتارگاه صنعتی سپید گوشت ماکیان اصفهان

خط تخلیه شکم 8000 قطعه در ساعت

2

کشتارگاه صنعتی سمانه اصفهان

خط تخلیه شکم اتوماتیک 12000 قطعه در ساعت

3

کشتارگاه صنعتی گیلان کشتار

خط تخلیه شکم اتوماتیک 6000 قطعه در ساعت

4

کشتارگاه صنعتی طیور زنجان

خط تخلیه شکم اتوماتیک 8000 قطعه درساعت

5

کشتارگاه صنعتی پرطلای هیدج

خط تخلیه شکم اتوماتیک 6000 قطعه در ساعت

6

کشتارگاه صنعتی میانکاله

خط تخلیه شکم اتوماتیک 6000 قطعه در ساعت

7

کشتارگاه صنعتی پرسفید آمل

خط تخلیه شکم اتوماتیک 6000 قطعه در ساعت

8

کشتارگاه صنعتی ری تیهو

خط تخلیه شکم اتوماتیک 6000 قطعه در ساعت

9

کشتارگاه صنعتی تعاونی مرغداران سبزوار

خط کامل کشتار تخلیه شکم و آبچکان 6000 قطعه در ساعت

10

کشتارگاه صنعتی سیمرغ گرمسار

خط کامل کشتار تخلیه شکم و آبچکان 6000 قطعه در ساعت

11

کشتارگاه صنعتی زیبا مرغ هدایت دزفول

خط کامل کشتار تخلیه شکم و آبچکان وقطعه بندی وفیله کن اتوماتیک و سردخانه ، 8000 قطعه در ساعت

12

نصب شده در بیش از 50 کشتارگاه معتبر در استانهای مختلف

خط سورتینگ هوایی

13

نصب شده در بیش از 50 کشتارگاه معتبر در استانهای مختلف

خط سورتینگ زمینی

14

در بیش از 50 واحد قطعه بندی بزرگ و کوچک

خط سورتینگ قطعه بندی