دستگاه انتقال اتوماتیک مرغ ازتخلیه شکم به خط آبچکان مجهز به سیستم وزن کن